przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXII
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu

Podstawa prawna: Art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przepisy uchwały Nr III/76/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

• „Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu” (WZION-26),
• Upoważnienie/Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa,
• Aktualny odpis z KRS-u (dot. podmiotów podlegających wpisowi),
• „Wniosek o udzielenie bonifikaty za wniesienie opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu” (WZiON-34) - (dla osób spełniających warunki do udzielenia bonifikaty).

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• Za poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem - 5,00 zł od strony,
• Za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 14 dni. Z uwagi jednak, na dużą ilość realizowanych wniosków termin wydania zaświadczenia o wniesieniu opłaty może ulec przedłużeniu.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje odwołanie ani zażalenie. Przy czym zgodnie z art. 7 ust. 8 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w piśmie informacją o wysokości opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji administracyjnej.

VI.UWAGI:

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 letniego okresu przewidzianego na wnoszenie opłaty.
W przypadku spełnienia przesłanek ustawowych, wniosek załatwiany jest przez wydanie informacji o wysokości opłaty jednorazowej.
Do czasu otrzymania informacji o wysokości opłaty jednorazowej należy terminowo uiszczać roczne opłaty przekształceniowe.
Brak uiszczenia opłaty w pełnej wysokości w terminie wskazanym w informacji o wysokości opłaty jednorazowej skutkować będzie konicznością dalszego wnoszenia opłat rocznych.
Udzielenie bonifikaty:
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego przed przekształceniem własność Skarbu Państwa, bonifikata udzielana jest zgodnie
z art. 9 ust. 3 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
WAŻNE: W przypadku gruntów stanowiących przed przekształceniem własność Skarbu Państwa dla możliwości zastosowania bonifikaty w określonej wysokości kluczowe znaczenie ma moment wniesienia opłaty jednorazowej, a nie zgłoszenie zamiaru jej wniesienia. Powyższe należy mieć na uwadze w szczególności składając wnioski WZiON-26 oraz WZiON-34 w drugiej połowie grudnia.
Bonifikaty od opłaty jednorazowej dla gruntu stanowiącego przed przekształceniem własność Gminy Miasta Szczecin udziela się na podstawie uchwały Nr III/76/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
wytworzono:
2018/12/31
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/28 13:52:46
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 13:52:46 aktualizacj ki
Konrad Batogowski 2022/11/28 13:47:39 aktualizacj ki
Konrad Batogowski 2022/11/28 13:29:53 aktualizacj ki
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 13:10:18 aktualizacja podstawa prawna
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:32:42 aktualizacja podstawa prawna
Andrzej Żbikowski 2019/03/05 14:03:02 zmiana wymaganych dokumentów, uwagi
Andrzej Żbikowski 2019/02/22 13:01:29 zmiana podstawy prawnej
Andrzej Żbikowski 2018/12/31 08:16:00 nowa ki