panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Numer Tytuł procedury
WZiON-I Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WZiON-III Wykonanie w imieniu Skarbu Państwa prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi
WZiON-IV Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
WZiON-V O umorzenie zaległych należności stanowiących 50% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący
WZiON-VI Zmiana stanu prawnego (spadkobranie)
WZiON-VII Zmiana stanu prawnego (zmiana nazwiska)
WZiON-VIII Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
WZiON-IX Wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
WZiON-XI Przedłużenie terminu zabudowy
WZiON-XII Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
WZiON-XIII Nabycie nieruchomości lub jej części w drodze przetargu
WZiON-XIV Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej
WZiON-XV Bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych
WZiON-XVI Zamiana nieruchomości gruntowych
WZiON-XVII Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
WZiON-XVIII Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą
WZiON-XIX Wystawienie korekty faktury VAT dotyczącej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WZiON-XX Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości - postępowanie wszczynane z urzędu
WZiON-XXI Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowod. budową urządzeń infrastr. tech. – postępowanie wszczynane z urzędu
WZiON-XXII Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu
WZiON-XXIII Zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości i nabycie przez Gminę Miasto Szczecin praw do nieruchomości
WZiON-XXIV Wystawienie informacji o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WZiON-XXV Zastosowanie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty
WZiON-XXVI Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami
WZiON-XXVII Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej zwrot bonifikaty
WZiON-XXVIII Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
WZiON-XXIX Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości
WZiON-XXX Proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
WZiON-XXXI Wgląd w akta
WZiON-XXXII Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
WZiON-XXXIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WZiON-XXXIV Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu garażu
WZiON-XXXV Wykonanie przez Skarb Państwa prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
WZiON-XXXVI Wgląd i wydanie kserokopii dokumentów dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WZiON-XXXVII Nabycie nieruchomości i praw do zasobu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
WZiON-XXXVIII Umorzenie zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WZiON-XXXIX Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
WZiON-XL Proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (dotyczy umów zawartych przed dniem 23 sierpnia 2017 roku)
WZiON-XLI Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji
WZiON-XLIII Sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu - wspólnocie mieszkaniowej – w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
WZiON-XLIV Wystawienie faktury VAT dotyczącej uiszczonej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WZiON-XLV Udzielenie 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
WZiON-XLVI Zmiana celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wydruk