przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Zameldowanie

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-VI
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Реєстрація іноземця на тимчасове перебування 

GDZIE ZAŁATWISZ

Formularz możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony formularz w formie pisemnej „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – patrz ważne informacje pkt 3.
Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz ważne informacje pkt 8.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu w oryginale, którym może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
3. Inne dokumenty:
a) jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej – przygotuj:
- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo
b) jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a jeśli nie masz takiej możliwości
– inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej,
c) jeśli jesteś obywatelem lub członkiem rodziny innego kraju, niż te wymienione powyżej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- wizę. Jeżeli Twój wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – przygotuj:
- ważny dokument podróży
- oraz jeden z następujących dokumentów uprawniający cudzoziemców do pobytu wydany przez organy polskie:
- tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
- karta pobytu,
- „Zgoda na pobyt tolerowany”,
- zezwolenie na pobyt czasowy,
- zezwolenie na pobyt stały,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
d) jeśli jesteś obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu,
- albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu
e) jeśli jesteś członkiem rodziny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- ważną kartę pobytową,
- lub ważną kartę stałego pobytu.
4. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to oprócz wskazanych wyżej dokumentów, pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do zameldowania
przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy – bez opłaty.
Pełnomocnictwo w sprawie meldunkowej – bez opłaty.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 zł.
Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLP

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia do tego miejsca – o ile jego pobyt będzie dłuższy niż 3 miesiące.
2. Jeśli jesteś obywatelem innego kraju, niż te wymienione powyżej zamelduj się najpóźniej w 4. dniu od przybycia do tego miejsca – o ile Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie dłuższy niż 30 dni. Deklarowany okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może być dłuższy, niż pozwala Ci na to dokument, który potwierdza prawo pobytu w Polsce.
3. Jeśli chcesz się zameldować, to masz obowiązek uzyskać na formularzu „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Jeśli posiadasz tytuł prawny do lokalu, to sam dokonujesz na formularzu potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. Jeśli nie możesz uzyskać ww. potwierdzenia, to możesz się zameldować w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu (patrz procedura WSO-VII).
4. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może zameldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
5. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy to musisz złożyć wniosek. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, ale nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
6. Jeśli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej oraz nie jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, a posiadasz jeden z następujących dokumentów uprawniający cudzoziemców do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- wiza Schengen lub wiza długoterminowa wydana przez inne państwa obszaru Schengen,
- dokumenty pobytowe wydane przez inne państwa obszaru Schengen,
- wizy długoterminowe lub dokumenty pobytowe wydane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), to możesz zameldować się w Polsce na pobyt czasowy nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, od daty przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 91-4245986, 91-4245336 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl
8. Jeśli formularz składasz w formie dokumentu elektronicznego, to:
- możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik, jeżeli chcesz, by pełnomocnik Ciebie zameldował udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie lub prześlij pełnomocnictwo do urzędu korzystając z pisma ogólnego,
- jeżeli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza dokument elektroniczny, który to potwierdzi,
- jeżeli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego, oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające Twój pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub innego podmiotu,
- jeżeli nie możesz dostać tych dokumentów w postaci elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany,
- jeżeli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca nie możesz skorzystać z usługi elektronicznie.
Pamiętaj, że formularz możesz złożyć elektronicznie, jeśli posiadasz numer PESEL.

Zameldowanie elektroniczne     

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego   

Dostęp do formularza elektronicznego

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070),
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775),
4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2016/01/07
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/06/06 12:25:08
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/06/06 12:25:08 aktualizacja podstawy prawnej
Konrad Batogowski 2022/12/16 11:58:20 aktualizacja podstawy prawnej
Eliza Kaberów 2022/10/20 12:24:34 aktualizacja podstawy prawnej
Konrad Batogowski 2022/08/24 14:19:31 aktualizacja PRZYGOTUJ
Konrad Batogowski 2022/07/05 09:36:13 aktualizacja ważne informacje
Konrad Batogowski 2022/07/05 07:09:10 aktualizacja ważne informacje
Andrzej Żbikowski 2022/06/21 09:18:31 aktualizacja podstawa prawna
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 12:13:15 aktualizacja PRZYGOTUJ
Andrzej Żbikowski 2022/03/10 08:54:59 aktualizacja ki
Andrzej Żbikowski 2022/03/10 08:21:41 aktualizacja ki
Andrzej Żbikowski 2022/03/10 08:11:40 aktualizacja ki
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 14:30:52 aktualizacja ki
Andrzej Żbikowski 2021/10/08 09:13:15 aktualizacja ki
Andrzej Żbikowski 2021/10/08 09:05:15 aktualizacja ki
Andrzej Żbikowski 2021/10/08 07:59:35 aktualizacja ki
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:11:11 aktualizacja wydziału
Andrzej Żbikowski 2018/01/11 09:23:43 aktualizacja podstawy prawnej, wymagane dokumenty, uwagi
Andrzej Żbikowski 2018/01/02 14:38:51 aktualizacja podstawy prawnej, uwagi
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 12:47:06 aktualizacja podstawy prawnej, wymagane dokumenty, opłaty, termin, uwagi
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:01:42 aktualizacja podstawy prawnej, wymagane dokumenty, opłaty, termin, uwagi
Andrzej Żbikowski 2017/03/30 14:48:55 aktualizacja podstawy prawnej, wymagane dokumenty, opłaty, termin, uwagi
Andrzej Żbikowski 2017/03/20 15:32:39 aktualizacja podstawy prawnej, wymagane dokumenty, opłaty, termin, uwagi
Andrzej Żbikowski 2017/03/20 11:06:09 aktualizacja podstawy prawnej, wymagane dokumenty, opłaty, termin, uwagi
Andrzej Żbikowski 2016/12/07 14:59:52 aktualizacja podstawy prawnej, wymagane dokumenty
Andrzej Żbikowski 2016/01/07 11:31:57 dodanie procedury UM