przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
  wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-V
Odwołania i zażalenia w trybie postępowania

Podstawa prawna: art. 220, art. 222, art. 223, art. 236, art. 239, art. 139 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Odwołanie od decyzji/zażalenie na postanowienie” (WPiOL-3).
2. W przypadku składania odwołania/zażalenia przez pełnomocnika, dodatkowo:

 • Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Odwołanie od decyzji / zażalenie powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działaności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów - numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotoem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

II.OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ podatkowy przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat i Lokalnych (WPiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2016/05/10
odpowiedzialny/a:
Dorota Brzozowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2019/05/27 08:08:24
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/05/27 08:08:24 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2019/02/08 10:48:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2019/02/04 13:26:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/08 09:57:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/10 12:51:30 nowa pozycja