Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-II
Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika stanowiące pomoc de minimis

Podstawa prawna: art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1 ze zm.) lub odpowiednio rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543). Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 743 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 350). Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dział dziewiąty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391).Ustawa z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159)

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego stanowiące pomoc de minimis” (WOś-2),
2. „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (WOś-12),
3. „Oświadczenie o obowiązku / braku obowiązku sporządzania sprawozdawczości finansowej zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (WOś-16),
4. Zaświadczenia lub „Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybiłówstwie” (WOś-13),
5. „Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie” (WOś-14),
6. „Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania” (WOś-20),
7. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu (dyplom, świadectwo, zaświadczenie) potwierdzające, iż pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
8. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
9. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,
10. "Oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem" (WOś-21).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

Wniosek winien być złożony w terminie - 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2016/04/19, odpowiedzialny/a: Iwona Potrykus, wprowadził/a: Eliza Kaberów, dnia: 2022/08/08 10:30:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Eliza Kaberów 2022/08/08 10:30:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/08/05 14:07:21 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/10 12:45:45 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2020/08/10 12:45:08 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/09/23 08:16:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/06/26 11:04:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/09/07 13:52:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/25 13:27:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 09:05:36 nowa pozycja

Wydruk