Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XVIII
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 653 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r. poz. 31 ze zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
- DO/F/2 – zgłoszenie osobiste ,
- DO/F/2e – zgłoszenie utraty lub uszkodzenia w formie dokumentu elektronicznego - Formularz złożony w postaci dokumentu elektronicznego musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP (ponadto przy zgłoszeniu uszkodzenia dokumentu należy przekazać go do organu dowolnej gminy osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Formularz DO/F/2e można przesłać na:
http://epuap.gov.pl (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Szczecin: /umszczecin/skrytka) lub boi@um.szczecin.pl

II. OPŁATY:

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie ten fakt osobiście lub przez pełnomocnika (legitymującemu się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia) organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Zgłoszenia konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. W przypadku zgłoszenia w tej formie - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 mi
 


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk