Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
  wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-V
O umorzenie zaległych należności stanowiących 50% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący

Podstawa prawna:
1. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin: § 4 ust. 1, § 10 ust. 1, 2, 3, 4, § 11, § 13 Uchwały Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek użytkownika wieczystego o umorzenie 50% zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący” (WZiON–5).
2. Załączniki:
• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym rok ubiegania się o bonifikatę z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe – w celu uzyskania zaświadczenia należy wystąpić do właściwego Urzędu Skarbowego.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy 150 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

 1. Osoby fizyczne, które nie złożyły w ustawowo wyznaczonym terminie, tj. do dnia 31 marca roku, za który opłata jest wnoszona, wniosku na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległych należności stanowiących 50% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący.
 2. Ww. wniosek należy złożyć po 31 marca bieżącego roku, tj. po ustawowym terminie do wnoszenia bieżącej opłaty rocznej.
 3. W przypadku nieruchomości stanowiącej własność:

a) Gminy Miasto Szczecin, umorzenie zaległej należności wynikającej z opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego tej nieruchomości Szczecin, wiąże się z wystawieniem PIT-11, gdyż umorzona należność wraz z odsetkami stanowią przychód. Do wniosku należy dołączyć (przy składaniu wniosku lub w terminie późniejszym) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich członków gospodarstwa domowego o wysokości ich dochodów (bądź ich braku), osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z wyszczególnieniem dochodu brutto oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Niedostarczenie przez użytkownika wieczystego wymaganych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wniosek, dotyczy umorzenia 50% zaległych należności za bieżący rok. Umorzenie większej części zaległych należności
za bieżący rok lub zaległych należności za lata ubiegłe reguluje procedura: WZiON-XXXVIII - umorzenie zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

b) Skarbu Państwa, wniosek zostanie przekazany w celu jego załatwienia do Wojewody ZachodniopomorskiegoZachodniopomorski Urząd Wojewódzki przygotował osobną procedurę regulującą tryb postępowania w ww. sprawach.

udostępnił: Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, wytworzono: 2018/04/06, odpowiedzialny/a: Przemysław Taraciński, wprowadził/a: Konrad Batogowski, dnia: 2022/11/28 11:05:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/28 11:05:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 13:37:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/23 12:38:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 10:17:31 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/25 13:06:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/06 13:37:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/06 13:35:49 nowa pozycja