przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCVI
Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy EPUAP.
Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu:
91-42-45-604 lub 91-42-45-848.
Dokumenty odbierzesz:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty.

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób samochodem osobowym” (BOI-48).
2. Do wniosku dołącz:
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) - dotyczy członków zarządu spółki, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
• kserokopia badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kserokopia badań psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
• kopia prawa jazdy, a w przypadku dokumentu wydanego za granicą, wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 - zaświadczenie to jest ważne tylko miesiąc od daty jego uzyskania,
 - obowiązuje ono zarówno przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz,
 - w przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy),
• „Wykaz pojazdów” (BOI-49) zawierający informacje o pojazdach zgłoszonych do licencji oraz rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdami,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (dotyczy nowej licencji),
• kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej chcą uzyskać wspólną licencję),
3. Oryginały dokumentów do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata za udzielenie licencji (podstawa):
• 320 zł - na okres od 2 do 15 lat,
• 380 zł - na okres od 16 do 30 lat,
• 450 zł - na okres od 31 do 50 lat.
2. Opłata w wysokości 11% od podstawy - za każdy wydany wypis dla pojazdu zgłoszonego do licencji.

Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu (zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas przyjmowania wniosku) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. W przypadku przeniesienia uprawnień po śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej:
• do wniosku dołącz akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy,
• opłata w tym przypadku wynosi 5% opłaty jak za udzielenie licencji. Opłata za każdy wydany wypis w ramach przeniesienia uprawnień wynikających z licencji - w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz.U.2022.2201 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.).
 

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/09/13 09:31:07
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/09/13 09:31:07 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/20 09:16:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/02/28 11:40:51 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/10/21 08:52:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/02 07:18:03 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/12/30 13:35:33 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/12/30 13:33:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 10:54:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 09:36:11 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:48:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:49:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:13:59 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:28:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:47:35 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/01/18 09:38:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 08:30:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:44:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/18 07:38:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 10:47:08 nowa pozycja