przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Biuro Prezydenta Miasta
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 020, fax +48 91 42 45 120
  bpm@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BPM-IV
Zasady używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz 609 i 721) oraz art. 163 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2023 r. poz 1170) oraz § 6 ust. 3-5 Statutu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr VI/189/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. sprawie przyjęcia Statutu Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 3021).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o udzielenie licencji / sublicencji na używanie znaku towarowego – logo promocyjne Gminy Miasto Szczecin (znak marki Miasta) oraz logo The Tall Ships Races Szczecin 2024 do celów KOMERCYJNYCH” (BPM-3) - Załącznik Nr 2 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 266/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.

Wniosek, o którym mowa przeznaczony jest dla przedsiębiorcy, planującego używanie znaku towarowego w związku z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową.

Znak wydawany jest na podstawie podpisanej z podmiotem umowy licencji/sublicencji. Za udzielenie licencji / sublicencji pobierana jest opłata licencyjna naliczana jednorazowo dla przedmiotu licencji określonego w umowie oraz opłata za wydanie hologramów do znakowania towarów. Wysokość opłaty jest ustalana zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 4 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 266/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.

Załączniki do wniosku:

 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wnioskodawcy jest umocowana do jego reprezentowania (wnioskodawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wnioskodawca wskaże we wniosku dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów) albo pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy;
 2. wizualizację graficzną towaru, usługi, materiałów, na których umieszczone mają zostać znaki towarowe przygotowaną w formie osobnego dokumentu, w tym informacja o parametrach technicznych (jakościowych) znakowanych towarów/usług/materiałów.
  Uwaga: na etapie weryfikacji wniosku Miasto zastrzega sobie prawo wglądu w wybrane wzory towarów, na których umieszczone zostaną znaki towarowe w celu oceny jakościowej;
 3. plan finansowy określający wysokość spodziewanych przychodów ze sprzedaży usług, towarów, materiałów (w przypadku znakowanych towarów planowane nakłady i ceny jednostkowe), na których umieszczone mają zostać znaki towarowe.


2. „Wniosek o udzielenie licencji / sublicencji na używanie znaków towarowych do celów NIEKOMERCYJNYCH” (BPM-4) - Załącznik Nr 3 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 266/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.

Wniosek, o którym mowa przeznaczony jest dla:
1) jednostek organizacyjnych Gminy,
2) podmiotów, które wspólnie z Gminą organizują przedsięwzięcia (w szczególności wydarzenie artystyczne, koncert, wydarzenie sportowe, społeczne, kampanię informacyjną itp.), które zostało objęte Patronatem Prezydenta Miasta Szczecina lub Mecenatem Miasta Szczecin, a koszty zorganizowania wydarzenia ponosi wnioskodawca,
3) podmiotów będących organizatorami przedsięwzięć (w szczególności wydarzenia artystycznego, koncertu, wydarzenia sportowego, społecznego, kampanii informacyjnej itp.), w związku z którymi pomiędzy ww. podmiotami, a Gminą zawierana jest umowa przewidująca świadczenie przez te podmioty usług promocyjnych na rzecz Gminy polegających na umieszczeniu znaku towarowego na materiałach dotyczących przedsięwzięcia.

II. OPŁATY:

1. Udostępnianie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin następuje odpłatnie w przypadku używania znaków do celów komercyjnych lub nieodpłatnie w przypadku używania znaków do celów niekomercyjnych.
2. Opłatę licencyjną nalicza się dla przedmiotu licencji.
3. Warunki udzielenia licencji/sublicencji oraz wysokość opłat związanych z jej udzieleniem zostanie określona w umowie.
4. Wysokość opłaty licencyjnej i rodzaj znaków towarowych do używania odpłatnego w celach komercyjnych określa - Załącznik Nr 4 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 266/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.
5. Przekazanie znaków towarowych podmiotom w sposób umożliwiający prawidłowe ich zastosowanie następuje po dostarczeniu do Biura Prezydenta Miasta dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie opłaty licencyjnej.
6. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. 30 dni od dnia wpływu wniosku do sekretariatu Biura Prezydenta Miasta (BPM).
2. O odmowie albo wyrażeniu zgody podmiot zostanie poinformowany na piśmie. Odmowa zgody zostanie pisemnie uzasadniona.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Prezydenta Miasta (BPM).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Pełną listę znaków towarowych wraz z ich opisem do używania w obrocie w celach komercyjnych i niekomercyjnych określa Załącznik nr 1 do Zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin, będących załącznikiem do Zarządzenia Nr 266/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad używania w obrocie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin.
2. Więcej informacji na temat zasad używania znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin można uzyskać od pracowników Biura Prezydenta Miasta (BPM) tj.: Renaty Arent Głównego Specjalisty Biura Prezydenta Miasta nr tel.: 4245078 i Eweliny Olszak, Głównego Specjalisty Biura Prezydenta Miasta nr tel.: 4245839, lub pod adresem e-mail: marka@szczecin.eu.
Wniosek należy złożyć w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin, kod 70-456, pl. Armii Krajowej 1.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Prezydenta Miasta
wytworzono:
2016/05/30
odpowiedzialny/a:
Piotr Wachowicz
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/06/04 10:56:00
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/06/04 10:56:00 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2024/06/04 10:54:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/08/05 12:11:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/07 10:34:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/04/29 14:01:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/06/25 14:47:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/05/22 12:16:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/05/22 12:15:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/04 13:14:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/30 10:08:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/30 10:04:41 nowa pozycja