przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 621, fax +48 91 43 51 289
    wzion@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZiON-XXV
Zastosowanie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości

Podstawa prawna: uchwała Nr XXXV/954/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości" (WZiON-25);
2. „Oświadczenie o stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (WZiON-23) - wraz z dokumentami poświadczającymi zawarte w nim informacje;
3. dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną i losową;
4. informację o wysokości dochodu na jednego członka rodziny oraz osób wspólnie zamieszkujących (np. zaświadczenie zakładu pracy, urzędu skarbowego, powiatowego urzędu pracy, uczelni wyższych itp.);
5. oświadczenie uznające roszczenie gminy Miasto Szczecin (w sprawach przed wyrokiem),
6. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika - upoważnienie/pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł (jeżeli w danym przypadku opłata jest wymagana).

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przewidywany termin rozpatrzenia sprawy - 180 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (WZiON).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Załączniki:

udostępnił:
WZiON
wytworzono:
2015/11/02
odpowiedzialny/a:
Przemysław Taraciński
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2022/11/29 10:20:37
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2022/11/29 10:20:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/13 11:27:00 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2016/02/12 12:40:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/02 09:01:09 nowa pozycja