panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Informacje o deklaracjach

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej DEKLARACJA DOP-1

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej (do dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu użytkowego), na których zamieszkują mieszkańcy. Formularz jest przeznaczony dla jednego gospodarstwa domowego. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jeżeli średnie miesięczne zużycie wody dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej nie przekracza 6m3 należy złożyć deklarację DOP-2.
Do deklaracji należy dołączyć kopię faktur za zużycie wody za okres, który przyjęto do naliczenia opłaty lub informację z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Pliki do pobrania


Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej (z jedną nieruchomością) DEKLARACJA DOP-2*

Formularz przeznaczony dla właścicieli jednej nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (powyżej dwóch lokali), na których zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

*FORMULARZ DOP-2 PRZEZNACZONY JEST RÓWNIEŻ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, JEŻELI ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY NA NIERUCHOMOŚCI, NIE PRZEKRACZA 6 M3

Pliki do pobrania


Nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej (z wieloma nieruchomościami) DEKLARACJA DOP-2

Formularz przeznaczony dla właścicieli wielu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (powyżej dwóch lokali), na których zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Załącznik ZOP-2 przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. Jeżeli właściciel nieruchomości składa deklarację dla większej liczby nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębny załącznik.

Pliki do pobrania

Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

obowiązujące od 1 maja 2020 r.:

obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.:

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (wskazane w Uchwale Nr XVI/536/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r.) DEKLARACJA DOP-3

Pliki do pobrania


PAMIĘTAJ!

Właściciel nieruchomości ustalający opłatę na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych do deklaracji powinien dołączyć załącznik „Oświadczenie właściciela nieruchomości niewyposażonej w wodomierz”

Pliki do pobrania


Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmową przeglądarkę plików .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Rodzaje deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Od 25 listopada 2015 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli okoliczność powodująca złożenie deklaracji powstała po dniu 01 listopada 2015 r. właściciel nieruchomości składa deklaracje na nowym formularzu. W przeciwnym wypadku należy przejść do archiwum formularzy deklaracji.

Wydruk