Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WK-VI
Przydział pracowni artystycznych

Podstawa prawna: § 31 uchwały Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2012 r. poz. 1310, poz. 2553, z 2014 r. poz. 573).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o wynajęcie pracowni artystycznej z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Szczecin" (WK-6).
 2. Załączniki (dołączone osobno i/lub wypełnione we wniosku WK-6):
  • oświadczenie lub zaświadczenie o aktualnych warunkach mieszkaniowych,
  • oświadczenie o nieposiadaniu prawa do używania innej pracowni artystycznej w Polsce,
  • życiorys artystyczny ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat,
  • oświadczenie lub dyplom ukończenia uczelni artystycznej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie albo zaświadczenie o przynależności do związków twórczych,
  • oświadczenie lub zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów artystycznych,
  • opinie, recenzje i dokumentacja dotycząca aktywności twórczej i wystawienniczej ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat (katalogi, foldery itp.) - mogą być w formie elektronicznej.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Decyzja komisji jest ostateczna i stanowi podstawę zawarcia umowy najmu.

VI. UWAGI:

 1. Pracownie artystyczne przyznawane są czynnym twórcom, absolwentom uczelni artystycznych lub członkom związków twórczych, którzy prowadzą aktywną działalność artystyczną.
 2. Ogłoszenia i informacje o warunkach ubiegania się o przyznanie pracowni artystycznej oraz adresy przydzielanych pracowni będą zamieszczane na stronie internetowej miasta: http://www.szczecin.pl/.
 3. Wnioski mogą być składane najpóźniej do dnia poprzedzającego posiedzenie komisji.
 4. Wnioski niekompletne i złożone po terminie są przez komisję odrzucone.
 5. Z posiedzeń komisja sporządza protokół i wnioski końcowe podaje do wiadomości zainteresowanych.
 6. Protokół z posiedzenia komisji ds. przydziału pracowni artystycznych zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Szczecin stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu pomiędzy "zarządcą" a najemcą.

Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk