przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 110, fax +48 91 42 45 690
  wzkiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZKiOL-XI
Ulga w spłacie należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską Szczecin

Podstawa prawna: art. 64 ust.1 pkt. 2 lit a i lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 305 tekst jedn. z późn. zm.). § 25 ust. 4 pkt. 16 załącznika do Zarządzenia Nr 145/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2019 r. z późnymi zmianami.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. "Wniosek o umorzenie w całości/części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności z tytułu mandatu (-ów) karnego (-ych) wystawionego (-ych) przez Straż Miejską Szczecin" (WZKiOL-9).
 2. Załączniki (odpowiednio do sytuacji Wnioskodawcy):
  • dokument świadczący o zatrudnieniu - kopia umowy o pracę lub umowy zlecenia/ o dzieło,
  • kopia decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia np.: renty/emerytury,
  • kopia wyroku sądowego o przyznaniu alimentów,
  • dokument świadczący o pobieraniu nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) / zaocznym,
  • dokument świadczący o statusie osoby bezrobotnej z prawem / bez prawa do zasiłku np. kopia decyzji Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu za osobę bezrobotną, kopia karty wizyt bezrobotnego w PUP (oznaczona nr ewidencyjnym osoby bezrobotnej),
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku dochodów w ostatnim roku rozliczeniowym,
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach gospodarstwa rolnego,
  • kopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii BOI Urzędu Miasta Szczecin). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

 1. Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, to pełnomocnictwo powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika iż pełnomocnictwo przyjmuje, oraz że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte, a mocodawca żyje. Oświadczenie to powinno być podpisane przez pełnomocnika i opatrzone przez niego datą
 2. Przy składaniu wniosku należy posiadać kopię załączników potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 3. Prezydent Miasta na wniosek zobowiązanego może udzielić ulg w spłacie zobowiązań tj. umorzyć w całości lub w części, odroczyć spłatę bądź rozłożyć na raty należności z tytułu m.in. prawomocnych mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską, jednakże ulga w spłacie należności nie jest obligatoryjna i może być zastosowana jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach po dokonaniu oceny sytuacji finansowej zobowiązanego.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
wytworzono:
2016/02/22
odpowiedzialny/a:
Witold Daniłkiewicz
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/06/24 13:01:05
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/06/24 13:01:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/14 12:29:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/22 10:59:14 nowa pozycja