panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Numer Tytuł procedury
WUiAB-I Pozwolenie na budowę
WUiAB-II Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/działkach, na których został zaprojektowany
WUiAB-III Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
WUiAB-IV Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
WUiAB-V Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WUiAB-VI Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
WUiAB-VII Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
WUiAB-VIII Pozwolenie na rozbiórkę
WUiAB-IX Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WUiAB-X Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
WUiAB-XI Uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego
WUiAB-XII Przeniesienie pozwolenia na budowę
WUiAB-XIII Przeniesienie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
WUiAB-XIV Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
WUiAB-XV Wydawanie zaświadczeń
WUiAB-XVI Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu
WUiAB-XVII Wgląd w akta
WUiAB-XVIII Odwołania i zażalenia w trybie postępowania
WUiAB-XIX Wydanie dziennika budowy
WUiAB-XX Decyzje o warunkach zabudowy
WUiAB-XXI Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
WUiAB-XXII Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
WUiAB-XXIII Udostępnienie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
WUiAB-XXIV Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych)
WUiAB-XXVI Opinia do wniosku o wydanie decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej
WUiAB-XXVII Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
WUiAB-XXVIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WUIAB-XXIX Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych

Wydruk