panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Budowa

Numer Tytuł procedury
BMKZ-I Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym w granicach administracyjnych Szczecina
WUiAB-I Pozwolenie na budowę
WUiAB-II Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/działkach, na których został zaprojektowany
BMKZ–II Wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku
WUiAB-III Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
BMKZ–III Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / prac restauratorskich / robót budowlanych / badań konserwatorskich / badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu tego zabytku
WUiAB-IV Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
WUiAB-V Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WUiAB-VI Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
WUiAB-VII Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
WUiAB-VIII Pozwolenie na rozbiórkę
WMiRSPN-VIII Zabudowa wspólnej granicy, zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym
WMiRSPN-IX Zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej
WUiAB-IX Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WUiAB-X Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
WUiAB-XI Uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego
WZiON-XI Przedłużenie terminu zabudowy
WUiAB-XII Przeniesienie pozwolenia na budowę
WUiAB-XIII Przeniesienie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
WUiAB-XV Wydawanie zaświadczeń
WUiAB-XVII Wgląd w akta
WUiAB-XIX Wydanie dziennika budowy
WUiAB-XX Decyzje o warunkach zabudowy
WUiAB-XXI Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
WUiAB-XXII Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
WUiAB-XXIV Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych)
WUIAB-XXIX Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych

Wydruk