przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Budowa

Numer Tytuł procedury
BMKZ-I Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym w granicach administracyjnych Szczecina
WAiB-I Pozwolenie na budowę
WAiB-II Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/działkach, na których został zaprojektowany
BMKZ-II Wydanie zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku
WAiB-III Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
BMKZ-III Wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
WAiB-IV Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
WAiB-V Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WAiB-VI Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
BMKZ-VII Wydanie zaświadczenia potwierdzającego ujęcie zabytku nieruchomego w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Szczecin
WAiB-VII Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
WAiB-VIII Pozwolenie na rozbiórkę
WMiRSPN-VIII Zabudowa wspólnej granicy, zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym
WMiRSPN-IX Udostępnienie nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej
WAiB-IX Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WAiB-X Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
WAiB-XI Uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego
WZiON-XI Przedłużenie terminu zabudowy
WAiB-XII Przeniesienie pozwolenia na budowę
WAiB-XIII Przeniesienie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
WAiB-XV Wydawanie zaświadczeń
WAiB-XIX Wydanie dziennika budowy
WAiB-XX Decyzje o warunkach zabudowy
WAiB-XXI Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
WAiB-XXII Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
WAiB-XXIV Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa)
WAiB-XXIX Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych