panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Jednostki Organizacyjne UM

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwa Jednostki Symbol Jednostki
Biuro Architekta Miasta BAM  
Biuro Dialogu Obywatelskiego BDO  
Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych BOIN  
Biuro ds. Zamówień Publicznych BZP  
Biuro Geodety Miasta BGM  
Biuro Informacji Publicznej BIP  
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych BIiRO  
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków BMKZ  
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów BMRK  
10  Biuro Nadzoru Właścicielskiego BNW  
11  Biuro Obsługi Interesantów BOI  
12  Biuro Obsługi Urzędu BOU  
13  Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego BPPP  
14  Biuro Prawne BP  
15  Biuro Prezydenta Miasta BPM  
16  Biuro Rady Miasta BRM  
17  Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa BSiMSP  
18  Inspektor Ochrony Danych IOD  
19  Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i wspólnicy Sp. P. KRP  
20  Koordynator ds. dostępności KD  
21  Pełnomocnicy PM poza strukturą Wydziałów PELNOMOCNICY  
22  Portiernia UM P  
23  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa KASA PKZP  
24  Prezydent Miasta, Zastępcy PM, Sekretarz i Skarbnik KPM  
25  Służba BHP - Samodzielne stanowisko pracy BHP  
26  Urząd Stanu Cywilnego USC  
27  Wydział Egzekucji Administracyjnej WEA  
28  Wydział Gospodarki Komunalnej WGK  
29  Wydział Informatyki WInf  
30  Wydział Inwestycji Miejskich WIM  
31  Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego WKiAW  
32  Wydział Księgowości WKs  
33  Wydział Kultury WK  
34  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości WMiRSPN  
35  Wydział Ochrony Środowiska WOŚr  
36  Wydział Organizacyjny WO  
37  Wydział Oświaty WOś  
38  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych WPiOL  
39  Wydział Sportu WS  
40  Wydział Spraw Obywatelskich WSO  
41  Wydział Spraw Społecznych WSS  
42  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej WUiAB  
43  Wydział Zarządzania Finansami Miasta WZFM  
44  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności WZKiOL  
45  Wydział Zarządzania Projektami WZP  
46  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami WZiON  

Wydruk